Alle info over de AV 2021 op 17 juni

10 juni 2021
272 keer
Alle info over de AV 2021 op 17 juni

Alles wat u moet weten over de online algemene vergadering van 17 juni!

 

Geachte leden, ook dit jaar achten wij het (nog) niet verantwoord fysiek bij elkaar te komen.

Dit ontslaat ons niet van de verplichting met u de formele stukken te bespreken noch van de wens met onze achterban in contact te blijven. Daarom houden wij ook dit jaar, naast hopelijk een fysieke bijeenkomst in het najaar,  onze AV in een webinar vorm. Hierover hebben wij u eerder een save the date gestuurd.

Graag ontvangen wij u digitaal op 17 juni om 10:15. Alle KVMO leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging in de mail. In deze mail vindt u de link die u nodig heeft om het webinar bij te wonen.

LET OP: Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen maar wilt u wel graag deelnemen aan de AV?  Benader ons dan hier. Dan zorgen wij dat u de deelnamelink ontvangt. Wilt u graag de financiële stukken opvragen of het verslag van de vorige vergadering? Benadert u ons dan hier.

 

Start 10:15

 

Agenda

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Goedkeuring verslag 106e Algemene Vergadering d.d. 28 oktober 2020

3. Behandeling amendementen ingevolge artikel 10 Algemeen Reglement

4. Beschrijvingsbrief 2021

5. Gevoerd beleid 2020

6. Strategie 2021

7. Financieel jaarverslag 2020

8. Verslag kascommissie 2020

9. Begroting 2021, opvraagbaar bij het secretariaat

10. Benoeming kascommissie 2021

11. Benoeming kunstcollectiecommissie

12. Benoeming hoofdbestuursleden

13. Rondvraag en sluiting

KVMO  |  Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag  |  070 - 383 95 04